Sunday, May 10, 2015

Lesson Plan

What is a Lesson Plan?

A lesson plan is a teacher or professor's detailed description of the course of instruction for a class he or she is handling. It is developed to guide class instruction. The details of a lesson plan will depend on the preference of the teacher, subject and topics to be covered, and the needs of students.   Usually, the school system mandates the requirements regarding lesson plans.    

Elements of a Lesson Plan

 • Objectives
 • Time
 • Materials and equipment
 • Introduction
 • Activities
 • Strategies and methods
 • Analysis
 • Evaluation and assessment
 • Other resources

Wednesday, August 29, 2012

Teaching Aids for Reading (Friends by Helme Heine)

The following videos can be used as teaching aids to support the lesson about friendship:

Digital Storytelling (by Amy Turner)

Song (Lalala by Chen Chusheng)


Semi-Detailed Lesson Plan for Friends

Semi-Detailed Lesson Plan for Friends

Level:  Grade One
Subject: Reading


I. Objectives:

A. Expressive Objectives
 1. To learn the value of having friends
 2. To learn that friends always help each other
B. Instructional Objectives
 1. To describe Charlie, Johnny and Percy through a character profile
 2. To make a chart about their different roles
 3. To write a conversation between the friends
 4. To make an award for their friends
 5. To make a list of things that friends do with each other
C. Aesthetic Objectives
 1. To appreciate the illustrator's drawings

II. Selection: Friends by Helme Heine (Illustrated by Helme Heine)


III. Materials:

Book
Flashcards 
Activity posters
Writing and coloring materials
Timer


IV. Procedure


A. Pre-reading

1. Unlocking of Difficulties

a. Rumble
"Yesterday, I was so hungry that I heard my stomach rumble.  What do you think rumble means?  What happens when you are hungry?"
b. Plugged up
"The driver plugged up the hole in the tire.   What do you think plugged up means?  What will happen if you don't plug up a hole?"
c. Tiller
"The sailor used the tiller to turn right and then go straight.  What do you think a tiller means? What is it used for?"
d. Steepest
"Mt. Apo is the steepest mountain in the Philippines.  What does steep mean?  What can you say about Mt. Apo?"

2. Motivation Question

a. What do you do together with your friends?

3. Motive Question

a. Let's find out in the story what the friends do together.


B. During Reading

The teacher will ask, "What  do you think they will do next?"


C. Post-Reading

1. Engagement Activities

a. Character Profile - The group should be able to describe Charlie, Johnny and Percy's characteristics.
b. Chart - The group should be able to state their different roles when riding a bicycle or a boat.
c. Award - The group should be able to make an award for the friends.

2. Discussion

a. Who are the best friends in the story?
b. What do they always say about good friends?
c. What do they do every morning?
d. After helping Charlie, what else do they do?
e. What can you say about the friends when they do something together?
f. What did they do when they got hungry?
g. What happened when they ate cherries?
h. Where did they want to sleep?
i. What did they decide to do?
j. What did they dream about?
k. How do you think the friends feel about each other?
l. How do you feel about your friends?
m. What are some of the things that friends do together?
n. Why is it important to have friends?Teaching Aids for Reading (Friends by Helme Heine)

Tuesday, August 28, 2012

MGSLRNBPKY + AEIOU Lesson Plan

Continuation of Tembong Mandarambong Lesson Plan

Level: Pre-School/Kindergarten/Grade One
Subject: MGSLRNBPKY + AEIOU Words (Filipino)
Story: Tembong Mandarambong

I. Layunin

A. Basic Group

1. Mabasa ang mga salitang binubuo ng mga letrang mgslrnbpky + aeiou
2. Mapagtapat-tapat ang mga magkakaugnay na salitang binubuo ng mgslrnbpky + aeiou
3. Mabuo ang salita mula sa mga letra upang malaman kung ano ang nasa larawan
4. Maibigay ang tamang salita na pinahuhulaan sa larong "Sumuko"

B. Average Group

1. Mapagsunud-sunod ang mga pangungusap upang mabuo ang isang maikling kuwento at masagot ang mga tanong tungkol sa kuwento
2. Makabuo ng pangungusap mula sa larawan
3. Makapagsanay sa pag-intindi ng pangungusap
4. Makpagbasa ng maikling kuwento at masagot ang mga tanong dito.

C. Fast Group

1. Makabuo ng maikling kwento mula sa larawan
2. Maibigay ang kabaligtaran ng mga salita mula sa kahon at magamit ito sa mga pangungusap
3. Mapunan ng mga pangungusap at mga salita upang mabuo ang ideya ng isang maikling kuwento at masagot ang mga tanong tungkol dito.

II. Paksa at Kagamitan

A. Paksa:  Mga salitang binubuo ng letrang mgslrnbpky + aeiou

B. Kagamitan:
1. Worksheets
2. Sumuko cards
3. Story card rings
4. Plastic eggs
5. Story chart
6. Flashcards

III. Pamamaraan

A. Basic Group

1. Oral Work (Sumuko cards)
Magpapahula ng isang salita.  Hahatiin ang mga pangkat sa dalawang grupo.  Magbibigay ang guro ng clues at huhulaan ng mga mag-aaral ang mga letra para mabuo ang salita.

2. Seatwork 1
Pagtapat tapatin ang mga magkakaugnay na salita mula sa Hanay A papuntang Hanay B.

3. Seatwork 2
Ayusin ang mga letra para mabuo ang salitang naaangkop sa larawan.

B. Average Group

1. Seatwork 1
Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at pagsunud-sunorin ang mga ito.  Ilagay ang bilang na isa hanggang anim upang makabuo ng isang maikling kwento.

2. Seatwork 2
Mula sa larawan, gumawa ng mga pangungusap.

3. Oral Work
Maghagis ng itlog sa isang basket.  Kung ano ang nalusutan ng itlog, kukuha ng card dito at babasahin ang mga nakasulat dito.

C. Fast Group

A. Seatwork 1
Gamit ang larawan, gumawa ng isang nakakatuwang kwento.

B. Oral Work
Mayroong isang di nabuong kwento, kailangang kumpletuhin ito sa pamamagitan ng pagbili ng naaangkop na salita sa "Tindahan ni Titser" na chart.  Pagkatapos ng kwento, sasagutin ang mga katanungang nakahanda.

C. Seatwork 2
Gamitin ang mga salita sa pangungusap at hanapin sa kahon ang mga kabaliktaran nito.

 
Tembong Mandarambong Lesson Plan
Salitang Kilos Lesson Plan

Salitang Kilos Lesson Plan

Continuation of Tembong Mandarambong Lesson Plan

Level: Pre-school/Kindergarten/Grade One
Subject: Verbs (Salitang Kilos)
Story: Si Tembong Mandarambong

I. Layunin

A. Magamit ang mga salitang kilos sa pagpapahayag ng mga gawain
B. Makagawa ng isang maikling usapan gamit ang mga salitang kilos

II. Paksa

Babasahin ang mga sumusunod pangungusap na may larawan sa pisara:

Mga Gawain ni Tembong Mandarambong
1. Si Tembong ay nagtitinda ng walis.
2. Bumili ang isang tagabaryo ng walis kay Tembong.
3. Ang lahat ng mga tagabaryo ay naglilinis ng kanilang bakuran.
4. Ang kalat ay winalis ni Tembong.

III. Pamamaraan

A. Paglalahad
1. Isasagawa lahat ng mga salitang may salungguhit.

B. Talakayan
1. Ano ang ginagawa ni Tembong sa walis? Paano nagkaron ng walis ang mga taga-baryo? Ano ang ginagawa  ng mga taga-baryo gamit ang walis?  Ano ang ginawa ni Tembong sa kalat?
2. Ano ang napansin nyo habang sila ay gumagawa?  Sila ba ay nakahinto o gumagalaw?  Kapag sinabing sila ay gumagalaw, sila ay kumikilos.  Ang tawag sa mga salitang may salungguhit  ay mga Salitang Kilos.

C. Pagsasanay
Bibigyan ang mga mag-aaral ng gawain.  Kailangang mapunan ang mga patlang ng mga Salitang Kilos na naaangkop sa mga larawan.  Pagkatapos ay iuulat sa klase habang ginagawa ang tinutukoy ng Salitang Kilos.

D. Assimilation
1. Game: Charades
Hatiin ang klase sa dalawang pangkat.  Ang unang pangkat ay bubunot ng mga Salitang Kilos at kanilang isasagawa ito.  Ang ikalawang pangkat naman ay huhulaan kung anong kilos ang pinapahulaan at pagkatapos ay gagamitin sa pangungusap ang nahulaang mga Salitang Kilos:
a. Sumasayaw
b. Kumakanta
c. Lumalangoy
d. Nagsusuklay
e. Naliligo
f. Tumalon
g. Kumakaway
h. Maglalaba
i. Aakyat
j. Umaakyat

Lesson Plan for Tembong Mandarambong
MGSLRNBPKY + AEIOU Words Lesson Plan

Semi-Detailed Lesson Plan for Tembong Mandarambong

Level: Pre-school/Kindergarten/Grade 1
Subject: Reading

I. Layunin:

A. Maisip na:
1. Dapat ding isipin ang kalagayan o nararamdaman ng ibang tao sa paggawa ng isang bagay.
2. Masmabuting magkaroon ng malinis na baryo kaysa magkaroon ng marumi
3. Nakakasama sa kapwa ang pagnanakaw
4. Masarap tumulong sa kapwa

B. Mapahalagahan ang kalinisan, pagtutulungan at pagbibigayan

C. Makasagot at makagawa ng mga sumusunod na gawain:
1. Character Profile tungkol kay Tembong
2. Maisulat ang iniisip ni Tembong sa Comic Balloon
3. Maiulat ang mga pangyayari sa Newspaper Chart
4. Maikumpara ang Baryo Walis gamit ang Before and After Chart

II. Paksa at Kagamitan:

A. Paksa:  Tembong Mandarambong ni Susan Dela Rosa Aragon (Adarna Publishing House)

B. Kagamitan: 
1. Charts
2. Timer
3. Flashcards
4. Mga lawaran

III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.  Paglinang ng Talasalitaan
Magsasalaysay ng isang kuwento ang guro at gagamitin ang mga salita at konseptong kailangang linawin.   Gagamit rin ang guro ng context clues, larawan at drama upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral ang ibig ipahiwatig ng mga ito.   Gagamit din ng flashcards para mabigyan ng kahulugan ang mga konsepto at salita.
a. Baryo
b. Mandarambong
c. Palasyo
d. Ubod
e. Nainggit
f.  Tuktok

2. Panggayak
Magpapakita ang guro ng larawan sa mga bata.  Tatawag ng mag-aaral upang ilarawan ang baryo sa larawan.

3. Tanong Panggayak
Ngayon sa ating kwento, alamin natin kung anong klaseng baryo ang Baryo Walis.

B. Pagbabasa
Babasahin ang kwento gamit ang aklat.  Habang nagbabasa ay magtatanong ang guro para mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makapagbigay ng kanilang kuru-kuro sa mga pangyayari.

C. Pagtalakay sa Kwento

1. Pamamahagi ng EA Posters


a. Unang Pangkat (Character Profile) - Pupunan ang profile ng mga impormasyon tungkol sa katangian ni Tembong
b. Pangalawang Pangkat (Comic Balloon) - Isulat kung ano ang iniisip ni Tembong
c. Pangatlong Pangkat (Newspaper Chart) - Isulat sa pahayagan kung ano ang nangyari sa Baryo Walis isang gabi
d. Pang-apat na Pangkat (Before and After Chart) - Isulat at ikumpara ang mga katangian ni Tembong noon at ngayon


2. Pagtalakay

a. Anong klaseng baryo ang Baryo Walis? Ilarawan ang Baryo Walis.
b. Ano ang dahilan bakit tinawag na Baryo Walis ang baryo ni Tembong?
c. Ilarawan ang mga taong nakatira sa Baryo Walis.
d. Sino ang namumukod tangi sa lahat ng mga nakatira sa Baryo Walis?

(Presentation: Unang Pangkat)


e. Anu-ano ang mga katangian ni Tembong na kaiba sa mga taga Baryo Walis?
f. Anong katangian ni Tembong ang ayaw ninyo?
g. Bakit ayaw nyo sa ganitong katangian?
h. Ano ang kanyang hilig gawin?
i.  Dahil sa pagkahilig nya sa walis, ano ang kanyang naisip isang araw?

(Presentation: Pangalawang Pangkat)


j. Itinuloy ba ni Tembong ang kanyang iniisip?
k. Kailan nya ito isinagawa?
l.  Nagtagumpay ba si Tembong sa kanyang pagnanakaw sa walis?

(Presentation: Pangatlong Pangkat)


m. Pagkatapos ng kanyang pagnanakaw, ano ang sumunod na ginawa?
n. Saang lugar sya pumunta?
o. Ano ang ginawa nya sa bundok?
p. Nagtagumpay ba sya sa paggawa ng palasyong walis?
q. Dahil dito, ano ang naramdaman nya?
r.  Ano naman ang nangyari sa baryo nung wala na ang mga walis?

(Presentation: Ikaapat na Pangkat)


s. Nang makita ni Tembong ang kanyang baryo, ano ang kanyang naramdaman?
t. Ano ang dahilan at sya ay nalungkot at nagsisi?
u. Kung kayo si Tembong, kukunin nyo rin ba ang mga walis?  Bakit?
v. Ano ang mararamdaman nyo kung kayo naman ang ninakawan ni Tembong?
w. Sa tingin nyo ba tama ang ginawa ni Tembong? Bakit?
x.  Kung ang kaibigan nyo ay may magandang laruan, kukunin nyo ba ito katulad nang ginawa ni Tembong sa mga walis? Bakit?
y. Ano ang mararamdaman nyo kung kayo ang kinuhanan ng gamit?
z. Sa tingin nyo, kung kayo ang kumuha ng gamit ng ibang tao, sasaya ba kayo?

Verb Lesson Plan for Tembong Mandarambong
MGSLRNBPKY + AEIOU Lesson Plan